September 08, 2006

School Text

2 Comments:

Blogger Giorgio said...

Lezavta yia ti prwtn foto "Twra va pepso evav SMS tis rossidas tis kafkas oti evva afisw tn mitsia sto skoleio tze istera evva paw va tnv euro..."
Lezavta yia defteri foto "Dkiaole... ti e8ela va kamw kopelloudi... ishe va xorisw ti Kyproullav tora tze va gamw rossides afoa... sto katw katw pavtreukoume tze tiv Oksavav... sikkime..."

12 September, 2006 11:11  
Blogger Noullis said...

There are times when I wonder why I allow such rogues as Giorgio to post comments. Then I realise I can be jus as bad, if not worse.

Crap, is it beer time already?

13 September, 2006 03:55  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home