December 05, 2006

WTF? - Part 1

3 Comments:

Blogger Demetris said...

Thelw pishia.

05 December, 2006 22:27  
Blogger Giorgio said...

oooo ade, ev opos to Pirgo tou Shiakola... you know tower in Nicosia where we see the other side...

06 December, 2006 09:17  
Anonymous Kyriakos pafios said...

Re kopellia ma o kinezos pion en pou kavliazei

07 December, 2006 23:36  

Post a Comment

<< Home