December 17, 2007

Meanwhile, at the European Council...

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Dora: "Now then children. Be good and do as you're told, otherwise I'm sending you back to your rooms."

17 December, 2007 12:44  
Anonymous Anonymous said...

Dora: Did you hear about the one with Kassou and the chimpanzee?

Tpap: Oxi

FM: Hmm, will this make me lose my appetite?

17 December, 2007 17:05  
Blogger Demetris said...

TP:Oi, oi - xapola - anagnwrizw oti mou peis. Mono men mou sfiggeis to villo mou. Xapola ji en imporw!
FM: Egw inta irta kalo? Gia tis mpyres mono?! E ma gamwto pion!
DM: Avratini.......

17 December, 2007 21:17  
Blogger Giorgio said...

Tassos thinking... "Dkiaole mavre.. empertepsamev... pou ti miav n ashimofatsa tze pou tnv allnv n faousa pou me perva tze mia kkelle..."

11 January, 2008 19:26  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home